หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 1,245 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC310
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46350-3-6
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 279 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

***กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจุบัน

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545                                                                   

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         

*พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562                                                       

¨แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580                                                                       

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                        

***มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

*สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทย                                                            

*แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   

*จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ                                                                                          

*แนวข้อสอบ จิตวิทยา                                                                                             

*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       

*แนวข้อสอบ                                                                                                        

*การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                                       

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                            

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย                                                                                      

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              

*การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                           

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top