หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC316
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 63 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             

*สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ  และกองทุนผู้สูงอายุ                                                                        

*สถานการณ์ผู้สูงอายุ                                                                                                  

*ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ                                                                            

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                                            

*การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)                                                                         

*ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์                                                                                          

*ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์                                                                                               

*แผนกลยุทธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2560-2564                                                               

*การวิเคราะห์ การออกแบบ                                                                                           

*การประเมินโครงการ                                                                                                  

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการผู้สูงอายุ

Close หน้าต่างนี้
Go Top