หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสุขภาพจิต ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 250 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC320
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสุขภาพจิต ปี 63 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต      

*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                     

*ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย)                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*แนวข้อสอบประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม-สัญญา                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top