หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เจาะข้อสอบมากกว่า 900ข้อ(TBC)

ผู้เข้าชม 596 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC324
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เจาะข้อสอบมากกว่า 900ข้อ(TBC)
ISBN : 978-616-46350-6-7
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 334 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

##ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)

#วิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1                                                             

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                            

#วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       

##ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(120 คะแนน)

*พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                 

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                  

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                            

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                       

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top