หมวดสินค้าหลัก

พิชิตข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช. ปี 63  (TBC)

ผู้เข้าชม 478 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC376
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พิชิตข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช. ปี 63  (TBC)
ISBN :   978-616-46354-3-2
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว เข้าเล่ม 

สารบัญ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                                                       

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561   

*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)                         

*ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการปัองกันและปรามปรามการทุจริต             

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                                                

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้า

หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.  2563                        

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ. 2561        

*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                                                           

*การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย                                                                                                                            

*การวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต                                                                                                 

*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                                                    

*ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น                                           

* แนวข้อสอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                          

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล 2561                                     

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ  60                                                                                                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 40                                                                                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศ และระเบียบที่

*เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                             

*แนวข้อสอบ พรฎ บริหารบ้านเมืองที่ดี 46 และแก้ไข 62                                                                 

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์และป้องกันการทุจริต                                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                 

*เจาะข้อสอบการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                  

*เจาะข้อสอบการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายและความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม และข้อสอบเกี่ยวกับแผน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top