หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 461 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC380
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46354-4-9
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 361 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)

*วิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                     

*แนวข้อสอบร้อยละ                                                                                    

*แนวข้อสอบบัญญัติไตรยางศ์                                                                         

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ                                         

*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เหตุผล                                                                      

*แนวข้อสอบสมการและอสมการ                                                                      

*แนวข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา                                                   

*แนวข้อสอบค่าเฉลี่ย                                                                                  

*แนวข้อสอบผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                   

*แนวข้อสอบเรื่องอายุ                                                                                  

*แนวข้อสอบจำนวนหัว, จำนวนขาของสัตว์                                                           

*แนวข้อสอบอัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ)                                                   

*แนวข้อสอบเรื่องกำไร –ขาดทุน                                                                     

*แนวข้อสบสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                

*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย                                                                              

*แนวข้อสอบเรื่องเซต                                                                                   

*แนวข้อสอบการสรุปความจากข้อความที่ให้มา                                                       

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                       

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(120 คะแนน)

*พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                 

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)              

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา(Conversation )                                        

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                            

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top