หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 659 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC886
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46354-7-0
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                                                           

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              

*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                      

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                  

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                     

*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                     

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน พ.ศ. 2554                                                                                               

*ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                                   

*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               

*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                           

*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                             

*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                                            

*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top