หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 946 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC398
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 63(TBC)
ISBN :  978-616-46356-8-5
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562    

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                          

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                              

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                               

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                                                 

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                

*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร

พ.ศ. 2557                                                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                

*ความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก                                            

*การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                          

*การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                                                       

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                                         

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอ่านจับใจความ

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top