หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มศิลปศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (TBC)

ผู้เข้าชม 237 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC401
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มศิลปศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (TBC)

ISBN .978-616-46321-6-5

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2563

จำนวน: 278 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                              
วิชากฎหมายทั่วไป (78 คะแนน)
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป                                                                      
แนวข้อสอบกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน                                                               
ความรู้เกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย                                                                  
ความรู้เกี่ยวกับระบบศาลของไทย                                                                                    
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับการพัฒนาสังคม                                                                         
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                       
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                           
วิชาสังคมศาสตร์ (78 คะแนน)       
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                                                                               
วัฒนธรรม                                                                                                              
กลุ่มทางสังคม                                                                                                         
สถาบันทางสังคม                                                                                                      
การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม                                                                                             
การควบคุมทางสังคม                                                                                                 
การจัดระเบียบทางสังคม                                                                                             
สังคมวิทยาการศึกษา                                                                                                 
สังคมวิทยาชนบทและสังคมเมือง                                                                                    
แนวข้อสอบสังคมศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                
แนวข้อสอบสังคมศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                
วิชารัฐศาสตร์ (72 คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การรับรองรัฐ ประเภทของรับ อำนาจรัฐ                                  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม                                                                                    
ระบบการเมือง                                                                                                        
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง                                                                                   
แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                   
แนวข้อสอบรัฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                   
วิชาเศรษฐศาสตร์ (72 คะแนน)
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                                
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                                
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 3.                                                                               
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 4.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมยุทธศึกษาทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top