หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 445 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC409
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46357-0-8
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 330หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545
*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน
ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547
*พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2543
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 50
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน
และการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว พ.ศ. 2557
*ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้
ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
*ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และมีคำสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
*พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
*แนวข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533และที่และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2559เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี
วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

*แนวข้อสอบนโยบายด้านยาเสพติดและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top