หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี กรมท่าอากาศยาน (TBC)

ผู้เข้าชม 232 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC425
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี กรมท่าอากาศยาน (TBC)
ISBN :  978-616-24687-9-7
พิมพ์ปี :  คุลาคม 2560
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :  รูแเล่ม สันกาว

สารบัญ

ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                     

ความรู้เบื้องต้นด้านการเงินและบัญชี                                                                                
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551        
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                   
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                                                                               
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                          
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                             
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top