หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 306 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC433
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
สารบัญ

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวางแผน
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การวิเคราะห์โครงการ
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*การจัดทำยุทธศาสตร์
*การประสานงานและการบริหารจัดการ
*การติดตามและประเมินผล
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top