หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (TBC)

ผู้เข้าชม 434 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC438
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46357-8-4
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                           

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        

*ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                        

*แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                              

*แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                           

*แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                           

*แนวข้อสอบรวมชุดที่ 4.                                                                                           

*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                 

*แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                                  

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top