หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏับัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 1,030 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC445
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏับัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (TBC)
ISBN :  BB-145-
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 289 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                         

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                       

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top