หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ (TBC)

ผู้เข้าชม 155 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC462
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ (TBC)
ISBN :  - - - 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  
 
สารบัญ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

*ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 5

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ฺปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมปศุสัตว์

Close หน้าต่างนี้
Go Top