หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (TBC)

ผู้เข้าชม 160 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC471
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (TBC)
ISBN :  978-616-24690-9-1
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 62
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                            
ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม                                                                  
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น                                                                                      
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                                 
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                              
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                        
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                           
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             
เจาะข้อสอบ จิตวิทยาเบื้องต้น                                                                                    
เจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ                                               
แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top