หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 234 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC474
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ปี 64 (TBC)
ISBN :978-616-46358-6-9
พิมพ์ปี :   มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 336 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                     

*พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                               

*ระเบียบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อำนวยความเป็นธรรม

และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556                                                                                    

*ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 2555                                                                        

*นโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                     

*ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565                                               

*ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศอ.บต.                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                            

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544                   

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546           

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555   

*การดำเนินการแผนงาน/โครงการ                                                                                   

*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                     

*ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                            

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน                                                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top