หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 164 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC489
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64  (TBC)
ISBN :  978-616-46359-9-9
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2535                                                                              

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                              

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                                                                                  

*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกและประชาคมอาเซียน                               

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                    

*แนวข้อสอบสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก และประชาคมอาเซียน                            

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top