หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 473 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC498
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46361-2-5
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวนหน้า : 326 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                                       

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4

พ.ศ. 2545                                                                                                               

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแล

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545                                                                 

*ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่พยาน

ในคดียาเสพติด พ.ศ. 2547                                                                                            

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด                                                                   

*พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562              

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                          

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์           

*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ                                                                           

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                    

*แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563-2565และแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2564                                                                      

*แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2563-2565และแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2564                                                                       

*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ                       

*แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top