หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 294 ครั้ง
 • รหัสสินค้า : GB011
 • ราคาพิเศษ : 238 บาท
 • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
 • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นล่าสุด (GB)
ISBN :  978-616-21689-9-4
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวนหน้า : 254 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
 
สารบัญ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบหลักการพัสดุ
 • พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ.2560
 • กฎกระทวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2548
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2543
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top