หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ พนักงานการเลือกตั้งฯ สำนักงาน กกต. ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 634 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV959
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ พนักงานการเลือกตั้งฯ สำนักงาน กกต. ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
ISBN : --
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน : 275 หน้า
                       **********************
สารบัญ 
รวมข้อสอบ 700ข้อ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 
                                  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้ในหลักวิชาทางการเมืองการปกครอง
              ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติการ
              1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
              2. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
              3. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
              4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              5. ระเบียบเกี่ยวกับงานารบรรณ
              6. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
              7. ระเบียบเกี่ยวกับการรักาาความปลอดภัยแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ และยุทธาสตร์ชาติ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (50 คะแนน)
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ
             คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top