หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นักจัดการงานทั่วไปฯ สำนักงาน กกต. ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 978 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV960
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 900ข้อ นักจัดการงานทั่วไปฯ สำนักงาน กกต. ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
ISBN : --
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน : 267 หน้า
                       **********************
สารบัญ 
รวมข้อสอบ 900ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                                  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรู้ในหลักวิชาทางการเมืองการปกครอง
              ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติการ
              1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
              2. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
              3. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
              4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
              5. ระเบียบเกี่ยวกับงานารบรรณ
              6. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
              7. ระเบียบเกี่ยวกับการรักาาความปลอดภัยแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ และยุทธาสตร์ชาติ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (50 คะแนน)
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ
             คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับ
            1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            2. กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
            3. กฎหมายว่าด้วยการเลืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
            4. กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา
            5. กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
            6. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับ
           1. การวางแผน
           2. การประสานงาน
           3. การบริหารจัดการภายในองค์กร
           4. การบริหารงานทั่วไป
เฉลยข้อสอบ 900ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
                                    สำนักงานคณะกรรมการการเบือกตั้ง ประจำปี 2564 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top