หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 406 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC506
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46361-5-6
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

*พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                  

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538                                        

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                                                              

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*แนวข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                                                                  

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน                                                

*กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                 

*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                                                       

*การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ                     

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน                                                        

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

 “โคก หนอง นา โดเดล”                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                      

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top