หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 303 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC513
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)
ISBN :    978-616-46362-8-6
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562               

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      

*การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                          

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                    

*การวางแผนครอบครัว                                                                                                          

*งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                                

*งานอนามัยโรงเรียน                                                                                                   

*งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม                                                                                

*งานโภชนาการ                                                                                                        

*งานทางด้านระบาดวิทยา                                                                                             

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน                                                        

*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                 

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                          

*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                                                       

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top