หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 353 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC518
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46361-7-0
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                   

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.                                                                    

*ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535                                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              

*กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547                     

*กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548                               

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2550                     

*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533                                                                                       

*ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย                               

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                                

*ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม                                                                                     

*ความรู้ด้านงานทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม

การจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                                  

*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  

*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       

*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                     

*ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545                

*แนวข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน

พ.ศ. 2545

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top