หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 477 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC523
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64  (TBC)
ISBN :  978-616-46364-5-3
พิมพ์ปี :    มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 279 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562           

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                              

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    

*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                               

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                             

*การวางแผนการศึกษา                                                                                                

*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                

*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 

*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       

*แนวข้อสอบ                                                                                                        

*การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน                                       

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                            

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top