หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ+นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 630 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC538
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ+นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ปี 64 (TBC)
ISBN :   978-616-46363-2-3
พิมพ์ปี :   มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง                                                                

*ความรู้ในหลักวิชาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

*แนวข้อสอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                              

*แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                      

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562                       

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน

และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.2561                                                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562                  

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2559                                                                                            

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการสอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  

*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจาก

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563                                                                            

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของ

นายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2564                                                                               

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน

บุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2563                                                                      

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการ

วิ นิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563                                        

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2563                      

*ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน และการดำเนินคดี                                                         

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top