หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตร (สอบสวน) ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 183 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV966
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตร (สอบสวน) ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 216 หน้า 
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน ประจำปี พ.ศ. 2564
 
ส่วนที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน
             (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 7 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
ส่วนที่ 8 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ส่วนที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 10 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
               1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
               2 คำศัพท์ (Vocabulary)
               3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
               4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
               5 การสนทนา (Conversation)
ส่วนที่ 11 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
               1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ 
                  - แบบที่ 1 อนุกรม
                  - แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
                  - แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
              2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
                  - แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
                  - แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
                  - แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญญลักษณ์
                  - แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
                  - แบบที่ 5 ภาษาไทย
 
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานสอบสวน (สส.1)
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top