หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (TBC)

ผู้เข้าชม 685 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC540
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (TBC)
ISBN :   978-616-24699-6-1
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2561 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม 

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                            
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556        
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                               
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551                     
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545                                                           
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                      
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                           
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                   
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                     
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย                                                            
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน                                                                   
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top