หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตรพนักงานสอบสวน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 133 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC552
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 3200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตรพนักงานสอบสวน ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46364-2-2
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 366 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป       

*อนุกรม                                                                                                             

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                                         

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                  

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                      

*วิชาภาษาไทย

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                               

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                      

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                      

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                    

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ(การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                          

*ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             

*เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                              

*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                     

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             

*เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                  

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure                                                                              

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation                                                                          

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary                                                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading  Comprehension                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top