หมวดสินค้าหลัก

ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบชุดพิเศษ (GB)

ผู้เข้าชม 361 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB018
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบชุดพิเศษ (GB)
ISBN : 978-616- 216-960-1
พิมพ์ปี : 2563
จำนวนหน้า : 296
 
สารบัญ
♥ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
♥ ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
♥ ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ ข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
♥ ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
♥ ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ ข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ ข้อสอบและแนวข้อสอบ พระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♥ ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
♥ แนวข้อสอบ ความรู้ หลักปรัชญาพอเพียง
♥ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
♥ การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสดมภ์
♥ แนวข้อสอบบ อุปมา - อุปไมย
♥ แนวข้อสอบ การใช้คำและกลุ่มคำ
♥ การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักภาษา
♥ แนวข้อสอบ การเรียข้อความ
♥ แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
♥ แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top