หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)

ผู้เข้าชม 251 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV972
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 228 หน้า 
 
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
     รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
                                        ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
                       และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
                       และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
         ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
                       และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
         ส่วนที่ 5 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
         ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ
                       นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
                       1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในระบบ
                       2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษานอกระบบ
                       3. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาพิเศษ
                       4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกาาตามอัธยาศัย
         ส่วนที่ 7 ความรู้ในการจัดทำแผนงาน / โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
                       สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
         ส่วนที่ 8 ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทาการศึกษา
                       และการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
                       1. ความรู้ในการวางแผน
                       2. การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
                       3. การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
         ส่วนที่ 9 ความรู้ที่เกี่ยวับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                       ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
                      1. ความรู้ในทางงานการศึกษา
                      2. ความรู้ด้านวิชาการศึกษา
                      3. ความรู้ด้านกรพัฒนาการศึกษา
                      4. ความรู้ด้านการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลจัดการศึกษา
                      5. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชากรศึก่ษาปฏิบัติการ ประจำปี 2564   
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top