หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย วุฒิ ปวส. ใหม่ล่าสุด สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 137 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP027
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย วุฒิ ปวส. ใหม่ล่าสุด สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด (SP)
ISBN : 978-616-216-847-5
พิมพ์ : เมษายน  2563
จำนวนหน้า : 263 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
สาระสำคัญประกอบด้วย  
>> กรมท่าอากาสยาน (กรมการบินพลเรือน) [ทย.] Department of Airport 
>> ประวัติกรมท่าอากาศยาน
>> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558
>> แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป  
      เฉลยข้อสอบ
>> แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
      เฉลยข้อสอบ
>> แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
      เฉลยข้อสอบ 
>> แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
      เฉลยข้อสอบ
>> พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ. 2558
>> พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544  
>> กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน
     หรือบุคคลภายในอากาศยาน พ.ศ. 2550
>> แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
>> แนวข้อสอบ ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย
     ในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
>> แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ
     อากาสยานหรือบุคคลภายในอากาศยาน พ.ศ. 2550
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top