หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 239 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC566
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561              

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547                                                                                      

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556          

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                             

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกไปศึกษาใน

สถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ พ.ศ. 2554                                                                 

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชน

ที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2549                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์                                                             

*การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              

*การสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชน                                                                                

*แนวข้อสอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                              

*แนวข้อสอบรวม                                                                                                   

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                     

*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top