หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช (TBC)

ผู้เข้าชม 233 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC568
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี 64(TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 277  หน้า
รูปแบบ  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2584

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top