หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 169 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC570
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46365-5-2
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 292  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                     

*ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561         

*ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2561                                                                                                               

*การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                  

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                     

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                              

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                    

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top