หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล(TBC)

ผู้เข้าชม 74 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC588
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล(TBC)

ISBN :  978-616-46336-4-3
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 319  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

**ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)

*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                 

*ความรู้ด้านแผนงาน                                                                                            

*ความรู้ด้านงานการวิเคราะห์                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานบุคคล                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล                                                                  

          «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแผนงาน                                                                           

          «แนวข้อสอบ ด้านงานบุคคล            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                        

    «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 

    «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                           

    «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                            

    «แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                     

    «แนวข้อสอบ Internet                                                                                    


    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        

    «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                           

    «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                     

    «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                    

    «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                               

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                    

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                

    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

    «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top