หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) (TBC)

ผู้เข้าชม 88 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC590
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) (TBC)

ISBN :  978-616-46333-0-8
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                

*ะเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54

งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ                                                                            

*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                            

*แนวข้อสอบ ทักษะอำนวยการ                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                          

*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     

*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                     

*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                     

*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                               

*แนวข้อสอบ Internet                                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562           

*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                  

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                         

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                            

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top