หมวดสินค้าหลัก

คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2564 (TBC)

ผู้เข้าชม 110 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC591
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คัมภีร์ข้อสอบ พนักงานสอบสวนและนิติกร นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน) ปี 2564 (TBC)
ISBN : 978-616-46363-7-8
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 333 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว 
 
 
สารบัญ 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

*แนวกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) 

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 1.                         

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปด้านคำนวณและด้านเหตุผล ชุดที่ 4.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top