หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 111 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC592
  • ราคาพิเศษ : 333 บาท
  • ราคาปกติ 350 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)
ISBN :   978-616-46366-4-4
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 462  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว
 
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย           

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ     

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                       

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน

ระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ                                                                        

*แนวข้อสอบ นโยบายสาธารณะ                                                                                 

*แนวข้อสอบ การบริหารองค์การและการบริหารจัดการภาครัฐ                                                 

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552             

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2551                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533          

*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                            

*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       

*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                     

*แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                              

*แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                         

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง                   

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                                                       

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

*แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top