หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน (TBC)

ผู้เข้าชม 77 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC604
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน (TBC)
ISBN : 978-616-46336-5-0
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563 
จำนวนหน้า : 333  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

*แนวข้อสอบ การบัญชี

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top