หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนายทหารพระธรรมนูญ นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมพระธรรมนูญ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 77 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC607
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนายทหารพระธรรมนูญ นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมพระธรรมนูญ ปี 64 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด 1- หมวด6)                                            

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                              

*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (มาตรา 1-156)                                                     

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          

*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                      

*ประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา 1-101,ตรา 288-366)                                                        

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457                                                                           

*พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2505                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพระธรรมนูญ

Close หน้าต่างนี้
Go Top