หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 108 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC613
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46366-5-1
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 424  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว
 
สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง 50 คะแนน
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
*ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ
*ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
*การบริหารเชิงกลยุทธ์
*การบริหารจัดการ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
**ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 150 คะแนน
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497
*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป
*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
*แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top