หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี64 (TBC)

ผู้เข้าชม 72 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC615
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี64 (TBC)
ISBN : 978-616-46365-6-9
พิมพ์ปี :  เมษายน64
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ         

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                         

*แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          

*ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                        

*ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และ

อำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561                      

*ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี                            

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)                                                

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(ICESCR)                               

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)                                   

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)                                       

*อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) 

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)                                                                        

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ                                                

*ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                                                  

*ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                             

*สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                           

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top