หมวดสินค้าหลัก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)

ผู้เข้าชม 224 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA028
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)
ISBN : 978-616-380-117-3
จำนวนหน้า : 226
พิมพ์ : พฤษภาคม 2564 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ การกำหนดนโยบาย
→ การบริหารแผน / โครงการ
→ ความหมายของการติดตามผลและการประเมินโครงการ
→ ประโยชน์ของการประเมินผล
→ การปฏิบัติตามแผนและโครงการ
→ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
→ ลำดับขั้นตอนของจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์
→ การวิเคราะห์ฯโครงการและแผนงาน
→ การวางแผนการประเมิลผลโครงการ
→ การวางแผนการประเมินผลโครงการ
→  แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 1
→  แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 2
→  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
      และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
→  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาตให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ. 2542
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาลยุทธสาสตร์ชาติ
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
      พ.ศ.2560-2564 การจัดทำแผนยุทธสาสตร์ การวางเชิงกลยุทธ์ โครงการ การติดตามและปะเมินผล
      และการบริหารจัดการ
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัมนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
→  แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
→  แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
→  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top