หมวดสินค้าหลัก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาข้อสอบ เฉลยละเอียด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (GB)

ผู้เข้าชม 311 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB020
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาข้อสอบ เฉลยละเอียด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ISBN :  978-616-216-963-2
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม  2564 
จำนวนหน้า : 262 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
♥ การพัฒนาชุมชน
♥ ความหมายของการพัฒนาชุมชน
♥ หลักและวิธีการพัมนาชุมชน
♥ กระบวนการพัฒนาชุมชน
♥ ข้อมูล - การใช้ข้อมูลความหมายความสำคัญของข้อมูล
♥ แนวข้อสอบ การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัมนาตนเอง ชุมชน สังคม
♥ ความรู้เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผน
   และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
♥ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
♥ พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
♥ การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
♥ แนวข้อสอบ ความรู้ของกรมพัฒนาชุมชนตามโครงการหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538)
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
♥ (สรุป) พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top