หมวดสินค้าหลัก

ภาค ก+ข. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง วุฒิ ปวส. กรมท่าอากาศยาน (GB)

ผู้เข้าชม 133 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB021
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ภาค ก+ข. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง วุฒิ ปวส. กรมท่าอากาศยาน (GB)
ISBN :  978-616-2196-699-0
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม  2562
จำนวนหน้า : 270
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
♥ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
   คณิตศาสตร์พื้นฐาน
   อนุกรม
   แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์
♥ แนวข้อสอบ อนุกรม
♥ ความสามารถด้านเหตุผล
   การจำแนกประเภทหรือการจัดประเภท
   การอุปมาอุปไมย
   อนุกรมภาพ
   ลักษณะเหมือนกัน
   อุปมาอุปไมย
♥ ตัวอย่าง ข้อสอบภาษาไทย
♥ วิชาภาษาอังกฤษ
♥ แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ : การอ่าน
♥ แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ : การฟัง
♥ พระราชบัญยัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ย พ.ศ. 2550
♥ สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
♥ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
♥ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
♥ ความรู้ทั่วไปการบริการข่าวสารการบิน
♥ ทฤษฎีของการเพลิง
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย พ.ศ.2550
♥ กรมท่าอากาศยาน กฎกระทรวงแบ่งสวนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558
♥ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2559 เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ 
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top