หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ผู้เข้าชม 116 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC618
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ISBN :  978-616-46328-5-1
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2562
จำนวนหน้า : 270  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          

*การวางแผนกำลังคน                                                                                             

*การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                

*การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                 

*การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                   

*ค่าตอบแทน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                        

*การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                         

*การพัฒนาระบบงาน                                                                                             

*งานสวัสดิการ                                                                                                     

*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                 

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                

*การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                          

*การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                     

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               

*การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                           

*การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                             

*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                    

*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                     

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top