หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ผู้เข้าชม 200 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC619
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)

ISBN :  978-616-46328-9-9
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2562
จำนวนหน้า : 424  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การบริหารเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การติดตามประเมินผล

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*นโยบายรัฐบาล

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

*การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

*แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

*เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top