หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ กรมทางหลวง (TBC)

ผู้เข้าชม 80 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC621
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ กรมทางหลวง (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       

*การจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร                                                                               

*ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                       

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                

*ความรู้ด้านสถิติและข้อมูลต่างๆ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                        

*แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร                                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ                                                                               

*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top